Productvoorwaarden Mobility ID

Geldig vanaf 16 maart 2021. Alle eerder versie komen hiermee te vervallen.

1. Inleiding

Deze productvoorwaarden horen bij de dienst Mobility ID van Tranzer. Het Mobility ID is een product van Tranzer B.V. dat controleert of een rijbewijs geldig is en in hoeverre de aanvrager van de controle van het rijbewijs overeenkomt met de persoon op het rijbewijs. Wij bieden deze dienst aan afnemers van de Tranzer API en voeren deze dienst uit in opdracht van onze afnemers.

Wanneer wij bij Tranzer namens onze afnemers een identiteit verifiëren of een controle uitvoeren met betrekking tot de dienst Mobility ID zetten we ons in om de privacy en veiligheid van die identiteit te beschermen.

Hieronder leggen we uit hoe dat werkt en welke rechten en verplichtingen het gebruik van Mobility Passport met zich meebrengt en welke privacy en securitymaatregelen wij nemen om onze dienst namens onze klanten te leveren.

2. Definities

  • Afnemers: afnemers zijn organisaties die Mobility ID hebben gevraagd om rijbewijzen te verifiëren en controles uit te voeren met betrekking tot de identiteit van de gebruiker.
  • Gebruikers: gebruikers zijn individuen van wie we het rijbewijs controleren en de identiteit verifiëren namens onze klanten.
  • Foto’s: een gefotografeerd zelfportret, doorgaans gemaakt met een smartphone of webcam.
  • Mobiliteitsprovider: een organisatie die mobiliteitsdiensten verhuurd waarvoor een geldig rijbewijs nodig is.

3. Toepasselijkheid

Deze productvoorwaarden zijn van toepassing op afnemers van het Mobility ID en gebruikers van afnemers van Mobility ID.

Als u een eindgebruiker bent van onze identiteitsverificatiediensten, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat (a) Mobiliteits Passport alle noodzakelijke zoekopdrachten zal uitvoeren om uw informatie te verifiëren; en (b) Mobility ID geen rijbewijscheck kan uitvoeren totdat u alle vereiste informatie heeft verstrekt.

Met het oog op uw gebruik van de Services, gaat u ermee akkoord:

  • nauwkeurige, actuele en volledige informatie te verstrekken;
  • uw informatie te onderhouden en onmiddellijk bij te werken; bijvoorbeeld wanneer uw rijbewijs is ingenomen of verlopen;
  • dat u Mobility ID onmiddellijk op de hoogte stelt als u beveiligingsinbreuken met betrekking tot de Services ontdekt of anderszins vermoedt.

4. Gegevensbescherming

Wanneer wij de dienst Mobility ID aan onze klanten verlenen, treden we namens hen op als hun serviceprovider en verwerker.

Onze afnemers, en niet wij, zijn de verwerkingsverantwoordelijken van de gegevens die u indient bij interactie met ‘Mobility ID’.

Voor meer informatie over hoe uw specifieke gegevens worden verzameld en gebruikt, raadpleegt u het privacybeleid van onze klant die ons Mobility ID samen met u gebruikt.

4.1 Welke gegevens gebruikt Mobility ID

Voor het verifiëren van een rijbewijs, moeten we bepaalde informatie over de gebruikers van onze klanten verzamelen. De exacte informatie die nodig is, is afhankelijk van de controle die wordt uitgevoerd namens onze klant.

Voor de verificatie van de geldigheid van een rijbewijs en de identificatie van de persoon op het rijbewijs vragen om een afbeelding van het rijbewijs en om 3 kort achter elkaar zelf genomen foto’s van het gezicht van de gebruiker.

We zullen vervolgens proberen te verifiëren of het rijbewijs waarschijnlijk echt is en of de persoon op de foto waarschijnlijk dezelfde persoon is die op het rijbewijs staat afgebeeld.

We kijken ook naar tekenen van fraude (bijvoorbeeld iemand die een masker draagt om zich voor een andere persoon uit te geven of om zijn eigen echte identiteit te verbergen).

4.2 Levering aan afnemer

Onze afnemers zetten het Mobility ID in voor het controleren van het rijbewijs. Het Mobility Passport levert enkel de uitkomst van de check aan onze afnemers. Er worden dus geen gedetailleerde persoonsgegevens gedeeld met onze afnemers.

Op basis van de resultaten beslist de afnemer hoe hij verder wil met de gebruiker. Als document en gezichtsverificatiecontroles correct zijn doorlopen, zal de klant van Mobility ID, besluiten of en tot welke diensten de gebruiker toegang krijgt.

4.3 Levering aan derden

Het Mobiliteits Passport gebruikt een aantal externe gegevensbronnen:

Derde partijDoelData
Rijksdienst voor het WegverkeerBeoordelen of het rijbewijs (rechts) geldig is.Rijbewijs nummer Geboortedatum
Amazon Web ServiceOpslagGezichtsfoto’s, Kopie Rijbewijs

4.4 Bewaartermijn persoonsgegevens

We voeren de rijbewijs check uit namens onze afnemers om verschillende redenen. Die redenen worden door onze afnemers vastgesteld en wij vertrouwen erop dat zij ons vertellen wanneer ze ons niet langer nodig hebben om de informatie op te slaan die we namens hen hebben verzameld.

Na instructies van onze afnemer, hetzij via onze overeenkomst met de afnemer, hetzij via een ad-hoc verzoek, verwijderen we de informatie die we over gebruikers hebben verzameld bij het uitvoeren van de aangevraagde rijbewijs check.

Als u als gebruiker een specifiek verzoek wilt indienen om uw gegevens te laten verwijderen, dient u dat verzoek rechtstreeks in bij de afnemer die uw gerelateerde controle heeft uitgevoerd.

5. Overige Voorwaarden

5.1 Geen geldig rijbewijs

Wanneer u, om wat voor reden dan ook, geen geldig rijbewijs meer heeft, dan bent u verplicht om dit te melden aan de door u gebruikte Mobiliteitsprovider. U blijft ten alle tijde verantwoordelijk voor een geldig rijbewijs om een voertuig te besturen.

5.2 Vervolgschade

Enige vervolgschade door het niet geven van juiste informatie of het gebruik van een niet geldig rijbewijs zal op aanvrager verhaald worden.

6. Bezwaar

Indien u van mening bent dat Mobility ID onjuist heeft gehandeld dan wel tot een onjuist oordeel is gekomen, kunt u daarvoor een klachten indienen door een email te sturen naar legal@tranzer.com. Uit krijgt dan binnen 14 dagen een reactie.

7. Data beveiliging

Mobility ID neemt passende administratieve, fysieke, technische en organisatorische maatregelen om informatie over gebruikers te helpen beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. Als u denkt dat u een beveiligingsprobleem of bug in Mobility Passport heeft ontdekt, meld dit dan aan het Mobility ID-beveiligingsteam via security@tranzer.com

8. Intellectueel Eigendom

Het auteursrecht, het ontwerp en de inhoud van het Mobility ID behoren tot Tranzer B.V. Het mobility Passport mag alleen gebruikt voor het doel van de toepassing, en mag worden niet gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming van Tranzer B.V.

9. Aansprakelijkheid

Tranzer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (vervolg) schade voortvloeiend uit het wel of niet functioneren van Mobility ID of haar uitkomsten.

10. Aanpassing van de dienst

Tranzer behoudt zich het recht voor om de dienst van Mobility ID of enige functies of delen daarvan zonder voorafgaande kennisgeving tijdelijk of permanent te wijzigen of stop te zetten. Tranzer is niet aansprakelijk voor enige wijziging, opschorting of stopzetting van het Mobility ID of enig onderdeel daarvan.

11. Beëindiging

Tranzer behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken uw recht om het Mobililty Passport of een deel daarvan te gebruiken, te beëindigen en uw toekomstige toegang tot en gebruik van de Services of enige andere deel daarvan.

12. Overige voorwaarde(n)

Als een bepaling van deze Voorwaarden onwettig, ongeldig of om welke reden dan ook niet afdwingbaar wordt geacht, dan wordt die bepaling als scheidbaar van deze Voorwaarden beschouwd en heeft deze geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

13. Toepasselijk recht

Deze voorwaarden en alle geschillen en claims die hieruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden behandeld conform Nederlands recht door een Nederlandse rechtbank.